Vyžádat si cenu

Relevance.

   Problém dopravy pracovních a technologických prostředí vč. chladiva a uhlovodíků je mimořádně relevantní pr EU která je světovým lídrem z hlediska délky potrubních systémů. Délka potrubí, kterými se přepravují produkty ropného a plynárenského komplexu, je 219 tisíc kilometrů, včetně plynovodů - 151 tisíc kilometrů, ropovodů - 48,5 tisíc kilometrů, ropovodů - 19,3 tisíc km, potrubí pro přepravu chladicích topných systémů - 280 tis. km, vodovodní potrubí – 750tis km. Současný stav domovní potrubní sítě se vyznačuje vysokou nehodovostí v důsledku intenzivní koroze, značným hydraulickým odporem a také hromaděním usazenin na teplosměnných a inline plochách na pozadí dlouhé životnosti (cca 40 % potrubí je v provozu více než 25 let). Podíl škod způsobených výskytem korozních procesů na vnitřním povrchu potrubí je asi 30 % z celkového počtu poškození, přičemž ztráty např. tepelné energie při dopravě chladiva dosahují 30 % a činí 111 702,7 tis. Gcal/rok, výrazně převyšující předpis. Asi 50 % objektů a inženýrských sítí vyžaduje výměnu, minimálně 15 % je v havarijním stavu. Na každých 100 km tepelných sítí je ročně zaznamenáno v průměru 70 škod.

   Během provozu se hydraulický odpor potrubních sítí mnohonásobně zvyšuje v důsledku výskytu korozních procesů a hromadění usazenin na vnitřních površích potrubí systémů zásobování teplem. Zužování průtočných úseků potrubí vede k nutnosti neustálého zvyšování vstupního tlaku čerpaného média pro zajištění vypočteného průtoku. Na druhé straně zvýšení hlavního tlaku vede ke snížení spolehlivosti a účinnosti potrubních sítí, a to jak v důsledku zvýšení počtu nehod spojených s prasknutím potrubí a tvorbou píštělí, tak v důsledku provozu zařízení čerpací stanice nejsou v nominálním režimu, což vede ke zvýšení míry opotřebení čerpacích jednotek a snížení jejich účinnosti.        

Řešení

   Analýza vědeckých a technických publikací a publikací ukazuje, že jedním ze slibných řešení v tomto směru je dodat povrchům ultrahydrofobní vlastnosti. Podstatou navrhované technologie je úprava vnitřních povrchů potrubí a zařízení vytvářením těsně uzavřených molekulárních vrstev povrchově aktivních látek (tenzidů). Povrchová úprava se provádí během výrobního procesu i při provozu potrubních systémů. Implementace technologie umožňuje snížit náklady na elektrickou energii pro pohon čerpadel o 25-40 % v závislosti na průtoku pracovních a technologických médií díky: Výraznému snížení hydraulického odporu je dosaženo díky komu:

  •  dodává povrchu potrubí hydrofobní vlastnosti (úhel smáčení asi 1500);
  • snížení koeficientu tření molekul dopravovaného média na povrchu potrubí a dalších zařízení;
  • zjevení vlivu skluzu molekul přepravovaného média;
  • vyhlazení mikro a makroreliéfu povrchů, což vede ke snížení počtu hydraulických vírů a oslabení těch zbývajících;
  • tvorba hydraulicky příznivého reliéfu díky poddajnosti molekulárních vrstev povrchově aktivní látky.

   Je známo, že pokles hydraulického odporu potrubní sítě je přímo úměrný poklesu energetických nákladů na dopravu kapalných médií. Tvorba molekulárních vrstev povrchově aktivních látek na funkčních površích nejen výrazně zvýší energetickou účinnost potrubních systémů, ale také zvýší jejich životnost minimálně 2x blokováním korozních procesů a hromaděním usazenin, výrazně sníží náklady na přípravu kvality dopravovaná média (systémy zásobování teplem v tomto případě lze provozovat na  vodu), poruchavyhnout se chemickým a hydropneumatickým proplachům, ale také zachovat provozuschopnost provozních potrubních systémů v blízké budoucnosti a výrazně rozšířit rozsah uhlíkových ocelí.

Užitečné informace